Wetsvoorstel
20-08-2003

Sabine de Bethune

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70 van het Burgerlijk Wetboek (3-163)

(Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune)

--------------------------------------------------------------------------------

TOELICHTING

--------------------------------------------------------------------------------

Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van een voorstel dat reeds op 13 september 2001 in de Senaat werd ingediend (stuk Senaat, nr. 2-899/1 ­ 2000/2001).

Overeenkomstig artikel 70 van het Burgerlijk Wetboek dienen aanstaande echtgenoten, om te kunnen huwen, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand hun akte van geboorte te bezorgen.

De echtgenoot die in de onmogelijkheid verkeert zich de akte van geboorte te verschaffen, kan deze vervangen door een akte van bekendheid. Hij of zij dient zich daartoe tot de vrederechter te wenden. « In de akte van bekendheid verklaren twee getuigen (...) de voornamen, de naam, het beroep en de woonplaats van de aanstaande echtgenoot, en die van zijn ouders, indien deze bekend zijn; de plaats en, zo mogelijk het tijdstip van zijn geboorte en de redenen die beletten de akte ervan over te leggen » (artikel 71 van het Burgerlijk Wetboek).

Vervolgens dient de akte van bekendheid te worden vertoond aan de rechtbank van eerste aanleg van de plaats waar het huwelijk moet worden voltrokken. De rechtbank zal deze akte al dan niet homologeren « naargelang zij oordeelt dat de verklaringen van de getuigen en de redenen die het overleggen van de akte van geboorte beletten, al dan niet voldoende zijn ». (artikel 72 van het Burgerlijk Wetboek).

Personen van buitenlandse afkomst die in België werden geadopteerd, kunnen soms hun geboorteakte niet of zeer moeilijk bekomen. Het gebeurt dan ook dat zij gebruik moeten maken van voornoemde procedure, hetgeen in de praktijk soms aanleiding geeft tot moeilijkheden. Zo zouden sommige rechtbanken eisen dat de getuigen afkomstig zijn van het land van origine van de betrokkene. Het vinden van deze getuigen is echter, wanneer de betrokkene geen enkele band meer heet met zijn land van herkomst ­ wat veelal het geval is ­, geen eenvoudige opgave.

Nochtans zouden de personen in kwestie het tijdstip van hun geboorte zonder enig probleem kunnen bewijzen aan de hand van hun adoptieakte of een eerder bekomen en gehomologeerde akte van bekendheid.

Er wordt daarom voorgesteld personen van buitenlandse afkomst die in België werden geadopteerd en die in de onmogelijkheid verkeeren om zich een akte van geboorte te verschaffen met het oog op een huwelijk, toe te laten deze akte van geboorte te vervangen door een afschrift van het vonnis waarbij hun adoptieakte werd gehomologeerd.

Het voorstel viseert in tweede instantie personen die de Belgische nationaliteit hebben verkregen via naturalisatie en die willen huwen. Zij beschikken vaak niet over een geboorteakte of kunnen die slechts moeilijk bekomen. In het kader van de naturalisatie hebben sommigen wel een beroep gedaan op de procedure zoals hoger uiteengezet, en hebben ze aldus een akte van bekendheid verkregen.

In dergelijke gevallen moet het mogelijk zijn dat de akte van bekendheid met het oog op een huwelijk kan gelden als een geboorteakte. Dit uiteraard voor zover de personen in kwestie in de onmogelijkheid verkeren zich een akte van geboorte te verschaffen.

Het voorstel wordt beperkt tot deze twee specifieke situaties, die in de praktijk het meest aanleiding geven tot problemen.

Sabine de BETHUNE.

--------------------------------------------------------------------------------

WETSVOORSTEL

--------------------------------------------------------------------------------

Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 70 van het Burgerlijk Wetboek wordt aangevuld met de volgende leden :

« Indien deze echtgenoot overeenkomstig de Belgische wet werd geadopteerd en in de onmogelijkheid verkeert zich de akte van geboorte te verschaffen, kan de akte van geboorte tevens worden vervangen door een afschrift van het in kracht van gewijsde gegane vonnis waarbij de adoptieakte werd gehomologeerd.

Indien deze echtgenoot de Belgische nationaliteit heeft verworven via naturalisatie en met het oog op het verkrijgen van de Belgische nationaliteit via naturalisatie een akte van bekendheid heeft verkregen, en voor zover deze echtgenoot in de onmogelijkheid verkeert zich de akte van geboorte te verschaffen, kan de akte van geboorte tevens worden vervangen door een afschrift van het in kracht van gewijsde gegane vonnis waarbij de akte van bekendheid werd gehomologeerd. »

21 juli 2003.

Sabine de BETHUNE.Terug naar het overzicht