Wetsvoorstellen 2007 - 2010

mei 2010


04-05-2010
Wetsvoorstel tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en de wet betreffende de internering van personen met een geestesstoornis (3-1783) Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en de wet van 21 april 2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis, met betrekking tot het psychiatrisch deskundigenonderzoek en tot verbetering van het statuut van de gerechtspsychiaters (4-1783)

Ingediend door mevrouw Els Van Hoof c.s.
Lees meer...

maart 2010


12-03-2010
Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen (4-1703) Ingediend door de heer Alain Destexhe c.s.
Lees meer...


09-03-2010
Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden (4-1698) Ingediend door mevrouw Cindy Franssen c.s.
Lees meer...

februari 2010


24-02-2010
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van vrije, transparante en democratische presidentsverkiezingen in Rwanda en het sturen van een EU-observatiemissie (4-1676) Ingediend door mevrouw Els Schelfhout c.s.
Lees meer...


24-02-2010
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kiesverrichtingen in Burundi (4-1675) Ingediend door de heer Alain Destexhe c.s.
Lees meer...


09-02-2010
Voorstel van resolutie betreffende de voorgenomen privatisering van de koffiesector in Burundi (4-1651) Ingediend door mevrouw Olga Zrihen c.s.
Lees meer...

januari 2010


15-01-2010
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (4-1611) Ingediend door de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri
Lees meer...


07-01-2010
Wetsvoorstel tot wijziging van het bestraffingsmechanisme van de overschrijding van de toegestane cumul van het rustpensioen met een beroepsinkomen (4-1594) Ingediend door mevrouw Els Schelfhout c.s.
Lees meer...


06-01-2010
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele uitbuiting (4-1589) Ingediend door mevrouw Nahima Lanjri c.s.
Lees meer...

december 2009


15-12-2009
Voorstel van resolutie betreffende een verbetering van het palliatief zorgaanbod door het beter af te stemmen op de behoeften (4-1545) Ingediend door de heren Jean-Paul Procureur en Wouter Beke
Lees meer...


10-12-2009
Voorstel van resolutie inzake de strijd tegen dagelijks geweld tegen kinderen in ontwikkelingslanden (4-1537) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


07-12-2009
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het verbod van verkoop van alcoholhoudende... (4-1528) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune en de heer Dirk Claes
Lees meer...

november 2009


25-11-2009
Voorstel van resolutie betreffende het twintigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind (4-1514) Ingediend door de heer Philippe Fontaine c.s.
Lees meer...


19-11-2009
Voorstel van resolutie betreffende de Top Europese Unie-Afrika tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie (4-1510) Ingediend door de heer Philippe Fontaine c.s.
Lees meer...

oktober 2009


29-10-2009
Voorstel van resolutie betreffende de prioriteit voor gezondheidszorg, inclusief seksuele en reproductieve gezondheid, tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap (4-1485) Ingediend door mevrouw Marleen Temmerman c.s.
Lees meer...


27-10-2009
Voorstel van resolutie inzake het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) (4-1475) Ingediend door mevrouw Olga Zrihen c.s.
Lees meer...


05-10-2009
Wetsvoorstel tot invoering van een verlaagd btw-tarief voor digitale boeken (4-1436) ingediend door mevrouw Sabine de Bethune, c.s.
Lees meer...

september 2009


28-09-2009
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de huurovereenkomst van studentenkamers (4-1431) Ingediend door de heer Wouter Beke c.s.
Lees meer...


17-09-2009
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008 met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen Lees meer...


02-09-2009
Wetsvoorstel houdende de strafbaarstelling van de verkoop van kinderen (4-1428) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune
Lees meer...


02-09-2009
Wetsvoorstel tot invoering een artikel 43.4 in het K.B. van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg m.b.t. het dragen van retro-reflecterende kledij door fietsers (4-1418) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s
Lees meer...

juli 2009


24-07-2009
Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen (4-1416) Ingediend door de heer Alain Destexhe c.s.
Lees meer...

juni 2009


25-06-2009
Voorstel van resolutie betreffende de viering van de Mandela-dag (4-1373) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


25-06-2009
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, met het oog op de verbetering van de situatie van de begunstigden van een alimentatievordering (4-1379) Ingediend door mevrouw Els Schelfhout c.s.
Lees meer...


24-06-2009
Voorstel van resolutie betreffende het bloedig onderdrukken van een vreedzaam protest van indianen in Bagua (Noord-Peru) en de miskenning van de rechten van de inheemse bevolking in Peru (4-1372) Ingediend door mevrouw Els Schelfhout c.s.
Lees meer...


18-06-2009
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (4-1363) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune
Lees meer...


17-06-2009
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 160, 193 en 214 van het Wetboek van strafvordering, wat betreft de verwijzing van de beklaagde in geval van een procedure van regeling van rechtsgebied (4-1361) Ingediend door de heer Tony Van Parys c.s.
Lees meer...


16-06-2009
Wetsvoorstel betreffende de wijziging van de werkloosheidsreglementering in functie van vrijwilligers in het buitenland (4-1359) ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


11-06-2009
Voorstel van resolutie betreffende de 20-jarige herdenking van de gewelddadige onderdrukking van het vreedzaam protest op het Tienanmen-plein in Peking (4-1353) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune
Lees meer...

mei 2009


25-05-2009
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering met een regeling voor het onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit (4-1339) Ingediend door mevrouw Miet Smet c.s.
Lees meer...


20-05-2009
Voorstel van Resolutie betreffende de executie van Delara Darabi in Iran (4-1336) Ingediend door Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


14-05-2009
Voorstel van resolutie betreffende de toepassing van sociale en milieunormen in het kader van de globalisering (4-1329) Ingediend door de dames Sabine de Bethune en Els Schelfhout
Lees meer...


14-05-2009
Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan (4-1330) Ingediend door mevrouw Margriet Hermans c.s.
Lees meer...


07-05-2009
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende levenloos geboren kinderen (4-1318) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune
Lees meer...


04-05-2009
Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet (4-1307) Herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie « Belgisch Staatsblad » nr. 131, Ed. 2 van 2 mei 2007)

Voorstel van mevrouw Nahima Lanjri c.s.
Lees meer...

april 2009


20-04-2009
Voorstel van bijzondere wet tot aanduiding van de ontwikkelingssamenwerking als een aangelegenheid waarvoor de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat gelijkelijk bevoegd zijn met toepassing van artikel 77, laatste lid, van de Grondwet (4-1281 Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...

maart 2009


31-03-2009
Voorstel van resolutie betreffende de monitoring van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine (4-1263) Ingediend door mevrouw Nahima Lanjri c.s.
Lees meer...


12-03-2009
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap (4-1225) Ingediend door de heer Berni Collas c.s.
Lees meer...


11-03-2009
Voorstel van resolutie betreffende de Iraanse mensenrechtenactiviste Shirin Ebadi (4-1216) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...

februari 2009


03-02-2009
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een Carrière Planning Systeem (CPS) (4-1159) Ingediend door mevrouw Nahima Lanjri c.s.
Lees meer...

januari 2009


29-01-2009
Voorstel van resolutie over de strijd tegen de mensenhandel (4-1155) Ingediend door mevrouw Nahima Lanjri c.s.
Lees meer...


27-01-2009
Wetsvoorstel ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen (4-1146) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


21-01-2009
Voorstel van resolutie betreffende het aanhoudende geweld in Gaza en de humanitaire crisis (4-1136) ingediend door de dames Sabine de Bethune, Miet Smet, Els Schelfhout, Elke Tindemans en Nahima Lanjri
Lees meer...


13-01-2009
Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie, nucleaire ontwapening en raketafweersystemen (missile defence) (4-1111) Ingediend door mevrouw Marleen Temmerman en de heer François Roelants du Vivier c.s.
Lees meer...


08-01-2009
Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 189ter en 235ter van het wetboek van strafvordering (4-1091) Ingediend door de heer Hugo Vandenberghe c.s.
Lees meer...

december 2008


23-12-2008
Wetsvoorstel tot wijziging van het wetboek van Strafvordering met het oog op de aanpassing van de procedure voor het herstel in eer en rechten voor veroordelingen wegens aanranding van de eerbaarheid of verkrachting van minderjarigen (4-1084) Ingediend door mevrouw Els Van Hoof c.s.
Lees meer...


16-12-2008
Voorstel van resolutie inzake de overleving van kinderen in ontwikkelingslanden (4-1071) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


04-12-2008
Voorstel van resolutie betreffende de opvolging van de Internationale Conferentie over de financiering voor ontwikkeling te Doha van 29 november tot 2 december 2008 (4-1046) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...

november 2008


28-11-2008
Voorstel van resolutie om het thema van de gedwongen huwelijken aan te snijden tijdens de 53e zitting van de VN-commissie voor de Status van de Vrouw (4-1035) Ingediend door de dames Anne-Marie Lizin en Sabine de Bethune
Lees meer...


24-11-2008
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 145/33 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende een belastingvermindering voor adoptiekosten (4-1022) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


12-11-2008
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het verlof voor de verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid (4-1003) Ingediend door mevrouw Nahima Lanjri c.s.
Lees meer...


10-11-2008
Wetsvoorstel discreet bevallen (4-999) Ingediend door de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune
Lees meer...

oktober 2008


15-10-2008
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking en van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 (4-955) Ingediend door de dames Sabine de Bethune en Els Van Hoof
Lees meer...


09-10-2008
Wetsvoorstel tot versterking van het adoptieverlof (4-958) Ingediend door mevrouw Nahima Lanjri c.s.
Lees meer...

september 2008


26-09-2008
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Georgië (4-927) Ingediend door mevrouw Margriet Hermans c.s.
Lees meer...

juli 2008


17-07-2008
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de arbeidsovereenkomst wat het vaderschapsverlof voor meeouders betreft (4-884) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


14-07-2008
Voorstel van resolutie over de bescherming van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling (4-875) Ingediend door mevrouw Nahima Lanjri
Lees meer...


03-07-2008
Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter en tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen (4-854) Ingediend door de dames Martine Taelman en Sabine de Bethune
Lees meer...

juni 2008


26-06-2008
Voorstel van resolutie betreffende de voorbereiding van het derde Forum op hoog niveau over de doeltreffendheid van de hulp te Accra (8-827) Ingediend door de dames Marleen Temmerman en Sabine de Bethune
Lees meer...


26-06-2008
Voorstel van resolutie over de universiteiten en hogescholen als actor en partner in de Belgische ontwikkelingssamenwerking (4-829) Ingediend door de dames Sabine de Bethune en Marleen Temmerman, de heren Hugo Vandenberghe en Patrik Vankrunkelsven, mevrouw Olga Zrihen en de heren Francis Delpérée en Jacques Brotchi
Lees meer...


26-06-2008
Voorstel van resolutie betreffende het Wereldgezondheidsfonds (4-832) Ingediend door mevrouw Marleen Temmerman
Lees meer...


05-06-2008
Voorstel van verklaring tot herziening van titel Ibis van de Grondwet om een artikel 7ter in te voegen betreffende de internationale solidariteit (4-797) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune
Lees meer...


03-06-2008
Voorstel van resolutie betreffende moedersterfte (4-793) Ingediend door mevrouw Marleen Temmerman
Lees meer...


02-06-2008
Wetsvoorstel ter bestrijding van het aanzetten tot anorexia bij meisjes in de media en op het internet (4-789) Ingediend door mevrouw Anne-Marie Lizin
Lees meer...

mei 2008


23-05-2008
Voorstel van resolutie inzake de tussentijdse stand van zaken van de Millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling (4-773) Ingediend door de heer François Roelants du Vivier
Lees meer...


15-05-2008
Voorstel van resolutie ter bestrijding van anorexia (4-755) Ingediend door mevrouw Olga Zrihen, de heer Berni Collas en de dames Margriet Hermans, Joëlle Kapompolé en Nahima Lanjri
Lees meer...


05-05-2008
Wetsvoorstel betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het verbod op het opsluiten van kinderen in gesloten centra (4-729) Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 74/9 in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het verbod op het opsluiten van kinderen in gesloten centra (4-729)

Ingediend door mevrouw Nahima Lanjri
Lees meer...


05-05-2008
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 66, eerste lid, en 71, eerste en tweede lid, van de Grondwet, teneinde de bepalingen betreffende de parlementaire vergoeding te actualiseren (4-726) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...

april 2008


18-04-2008
Wetsvoorstel tot bewustmaking en bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


14-04-2008
Wetsvoorstel tot bevordering van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine (4-695) Ingediend door mevrouw Nahima Lanjri c.s.
Lees meer...


09-04-2008
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan (4-685) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.

klik hier voor de pdf-versie
Lees meer...


09-04-2008
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 223, 1447 en 1479 van het B W en van de artikelen 587, 594 en 1280 van het G W, inzake preventieve uithuisplaatsing en houdende andere maatregelen ter opvolging en beteugeling van partnergeweld (4-684) Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 223, 1447 en 1479 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 587, 594 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake preventieve uithuisplaatsing en houdende andere maatregelen ter opvolging en beteugeling van partnergeweld (4-684)

Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


08-04-2008
Voorstel van resolutie betreffende de toestand in Tibet en de brutale onderdrukking van de betogingen van 10 maart 2008 en de daaropvolgende dagen (4-679) Ingediend door de heren Josy Dubié en Alain Destexhe
Lees meer...


02-04-2008
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (4-673) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


02-04-2008
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 129 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 69 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de hogere rechtscolleges te waarborgen (4-672) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune
Lees meer...


02-04-2008
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake het zorgouderschap (4-670) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


02-04-2008
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders (4-669) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...

maart 2008


19-03-2008
Wetsvoorstel tot wettelijke bescherming en tot uitbreiding van het recht op vaderschapsverlof (4-658) Ingediend door de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri
Lees meer...


19-03-2008
Wetsvoorstel betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met het oog op de verlenging van het moederschapsverlof (4-657) Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en van artikel 114 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met het oog op de verlenging van het moederschapsverlof (4-657)

Ingediend door de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri
Lees meer...


17-03-2008
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord (4-645) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune
Lees meer...

februari 2008


12-02-2008
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap (4-555) Ingediend door Wouter Beke en c.s.
Lees meer...


12-02-2008
Voorstel van resolutie betreffende nucleaire ontwapening en de voorbereiding van de Conferentie over het non-proliferatieverdrag 2010 (4-553) Ingediend door de heer François Roelants du Vivier c.s.
Lees meer...


06-02-2008
Herziening van artikel 22bis van de Grondwet, tot invoeging van een lid betreffende de bescherming van bijkomende rechten van het kind (4-581) (Verklaring van de wetgevende macht, zie Belgisch Staatsblad nr. 131, tweede uitgave van 2 mei 2007)

VOORSTEL VAN MEVROUW de BETHUNE C.S.
Lees meer...

januari 2008


25-01-2008
Voorstel van resolutie betreffende de systematische screening en vaccinatie ter preventie van baarmoederhalskanker (4-528) Ingediend door mevrouw Marleen Temmerman
Lees meer...


11-01-2008
Voorstel van resolutie tot ondersteuning van de oprichting van een internationale onderzoekscommissie voor de moord op de voormalige Pakistaanse eerste minister, mevrouw Benazir Bhutto (3-510) Ingediend door de heer Alain Destexhe c.s.
Lees meer...


09-01-2008
Wetsvoorstel tot vrijwaring van de ontwikkelingssamenwerking en de schuldverlichting ten gevolge van het optreden van aasgierfondsen (4-482) Ingediend door de heer Paul Wille c.s.
Lees meer...

december 2007


24-12-2007
Voorstel van resolutie betreffende het proces van Oslo en een verdrag over clustermunitie (4-502) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


19-12-2007
Voorstel van resolutie betreffende verkrachtingen en seksuele geweldplegingen tegen vrouwen in het Oosten van de Democratische Republiek Congo (4-485) Ingediend door mevrouw Miet Smet c.s.
Lees meer...

november 2007


26-11-2007
Voorstel van bijzondere wet inzake de gemeentelijke en provinciale autonomie (4-423) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


12-11-2007
Voorstel van resolutie betreffende een adequate strijd tegen de mensenhandel (4-386) Ingediend door de heer Wouter Beke c.s.
Lees meer...

oktober 2007


25-10-2007
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde een wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die onregelmatigheden melden (4-338) Ingediend door de heer Wouter Beke c.s.
Lees meer...


23-10-2007
Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de einddatum van de onderhandelingen voor Economische Partnerschapsakkoorden (EPA's) tussen de Europese Unie en de ACS-landen (4-314) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


23-10-2007
Voorstel van resolutie om de vreedzame evolutie van de politieke situatie en de inachtneming van de mensenrechten in Birma te steunen (4-323) Ingediend door de heer François Roelants du Vivier c.s.
Lees meer...


01-10-2007
Wetsvoorstel tot oprichting van de derdewereldbevek (4-218) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


01-10-2007
Wetsvoorstel tot invoering van een solidariteitsbijdrage op vliegtuigtickets en tot oprichting van een ontwikkelingsfonds ter financiering van gezondheidsinvesteringen in de derde wereld (4-220) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


01-10-2007
Wetsvoorstel houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds (4-221) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


01-10-2007
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 17 van de wet van 5 augustus 1991 op de wapenhandel, om de parlementaire controle te versterken (4-223) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


01-10-2007
Wetsvoorstel houdende organisatie van het Nationaal Contactpunt inzake internationaal ethisch ondernemen en tot wijziging van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst (4-224) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


01-10-2007
Wetsvoorstel inzake de medische begeleiding en behandeling van overgewicht en obesitas (4-225) Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 34 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen van 14 juli 1994, om de terugbetaling mogelijk te maken van de kosten inzake de medische begeleiding en behandeling van overgewicht en obesitas

Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


01-10-2007
Wetsvoorstel tot oprichting van een Federaal Comité mannen en zorg (4-227) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


01-10-2007
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, wat betreft de antihanteerbaarheidsmechanismen (4-219) Ingediend door de dames Sabine de Bethune en Elke Tindemans
Lees meer...


01-10-2007
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 14 juni 2005 betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling (4-222) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


01-10-2007
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale gezinseffectrapportage (4-226) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


01-10-2007
Voorstel van resolutie betreffende tienerzwangerschappen in ontwikkelingslanden (4-228) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


01-10-2007
Wetsvoorstel houdende instelling van een kindeffectrapport (4-229) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune
Lees meer...


01-10-2007
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, om een kindertoets op de federale begroting in te stellen (4-230) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune
Lees meer...


01-10-2007
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de familienaam van het kind (4-231) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune
Lees meer...


01-10-2007
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 371bis in het Burgerlijk Wetboek (4-232) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune
Lees meer...


01-10-2007
Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken (4-233) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


01-10-2007
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de sociale reïntegratie van prostituees (4-234) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


01-10-2007
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, met het oog op de instelling van een gendertoets op de federale begroting (4-235) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


01-10-2007
Wetsvoorstel tot wijziging van de pensioenwetgeving, wat betreft de cumulatie van een overlevingspensioen met de inkomsten uit een voortgezette beroepsactiviteit (4-236) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


01-10-2007
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, wat het gebruik van de naam van de echtgenoot betreft (4-237) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


01-10-2007
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten (4-238) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


01-10-2007
Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling (4-239) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune
Lees meer...

september 2007


29-09-2007
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op vaderschapsverlof bij vroeggeboorte (4-211) Ingediend door mevrouw Nahima Lanjri c.s.
Lees meer...


29-09-2007
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof (4-214) Ingediend door mevrouw Nahima Lanjri c.s.
Lees meer...


29-09-2007
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op ouderschapsverlof voor alleenstaande ouders (4-215) Ingediend door mevrouw Nahima Lanjri c.s.
Lees meer...

augustus 2007


07-08-2007
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde (4-134) Ingediend door de heer Hugo Vandenberghe c.s.
Lees meer...