Wetsvoorstellen 1999 - 2003

februari 2003


26-02-2003
Voorstel van resolutie over een programma voor de georganiseerde opsporing van baarmoederhalskanker (2-1503) Aangenomen door de Senaat na amendering door de commissie op 27/03/2003
Lees meer...


19-02-2003
Voorstel van resolutie betreffende het adiŰren van het Internationaal Strafhof inzake misdaden waarover het rechtsmacht heeft en die in de Democratische Republiek Congo gepleegd werden (2-1492) Dossier verworpen door de Senaat op 04/04/2003


06-02-2003
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek en van de wet van 15/12/1980 met het oog op een verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen (2-1457) Mede-indieners: Meryem Kašar, Myriam Vanlerberghe, Nathalie de T'Serclaes, Martine Taelman, Marie-JosÚ Laloy, Paul Galand en Clotilde Nyssens

Aangenomen in de Senaat op 03/04/2003, overgezonden naar de Kamer


05-02-2003
Wetsvoorstel betreffende het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (2-1454) Verzonden naar de bijzondere commissie voor bio-ethische problemen

januari 2003


28-01-2003
Wetsvoorstel tot wijziging van art. 129 van het Gerechtelijk Wetboek en art. 69 van de geco÷rdineerde wetten op de Raad van State om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in hogere rechtscolleges te waarborgen (2-1444) Verzonden naar de commissie Justitie


28-01-2003
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 31 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in dat Hof te waarborgen (2-1445) Verzonden naar de commissie Justitie


14-01-2003
Voorstel van resolutie betreffende de nood aan een wettelijk kader inzake de uithuisplaatsing van daders van intrafamiliaal geweld (2-1420) Mede-indieners: Meryem Kašar, Marie Nagy, Iris Van Riet en Myriam Vanlerberghe
Verzonden naar de commissie Justitie

december 2002


17-12-2002
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het vrouwelijk ondernemerschap (2-1397) Verzonden naar de commissie FinanciŰn en Economische Aangelegenheden


17-12-2002
Wetsvoorstel tot wijziging van de pensioenwetgeving, wat betreft de cumulatie van een overlevingspensioen met de inkomsten uit een voortgezette beroepsactiviteit (2-1399) Voorstel verworpen in de commissie eind januari 2003

november 2002


26-11-2002
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, geco÷rdineerd op 17 juli 1991, om een kindertoets op de federale begroting in te stellen (2-1364) Verzonden naar commissie Justitie


26-11-2002
Wetsvoorstel tot instelling van een Noord-Zuid-nota over de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking en tot wijziging van artikel 10 van de geco÷rdineerde wetten op de Rijkscomptabiliteit (2-1365) Verzonden naar commissie Buitenlandse Betrekkingen

oktober 2002


14-10-2002
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 442bis van het Strafwetboek (2-1304) Verzonden naar commissie Justitie


11-10-2002
Wetsvoorstel tot wijziging van het KB van 20/7/71 inzake instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid tvv zelfstandigen, om een volwaardig moederschapsverlof voor zelfstandige vrouwen en meewerkende echtgenotes in te voeren (2-1301) Verzonden naar commissie Sociale Aangelegenheden

juni 2002


07-06-2002
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, geco÷rdineerd op 17 juli 1991, met het oog op de instelling van een gendertoets op de federale begroting (2-1200) Verzonden naar commissie FinanciŰn en Economische Aangelegenheden


05-06-2002
Voorstel van resolutie betreffende de op humanitair vlak en op het gebied van het internationaal humanitair recht alarmerende situatie in Oost-Congo (2-1193) Voorstel aangenomen op 19/07/2002

mei 2002


24-05-2002
Wetsvoorstel tot wijziging van art. 30 van de wet van 3/7/78 en art. 12bis van het KB van 20/7/71 om een adoptieverlof in te stellen voor werknemers en zelfstandigen (2-1165) Verzonden naar commissie Sociale Aangelegenheden


08-05-2002
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende levenloos geboren kinderen (2-1145) Verzonden naar de commissie Justitie

april 2002


22-04-2002
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht om de verkoop van alcoholpops in drankautomaten te verbieden (2-1109) Goedgekeurd in de Senaat (22/04/2002i
In behandeling in de Kamer


22-04-2002
Voorstel van resolutie betreffende de mensenrechten in Tibet (2-1111) Mede-indieners: Sabine de Bethune, Mimi Kestelijn-Sierens, Jean Cornil, Fatma Pehlivan, Marie Nagy, Meryem Kašar, Magdeleine Willame-Boonen, Erika Thijs, Jean-Pierre Malmendier, Iris Van Riet
Voorstel aangenomen in juli 2002


22-04-2002
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake het zorgouderschap (2-1110) Verzonden naar commissie Justitie


17-04-2002
Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken (2-1099) Mede-indieners: Iris Van Riet, Sabine de Bethune, Jean Cornil, Fatma Pehlivan, Marie Nagy, Meryem Kašar, Magdeleine Willame-Boonen, Mimi Kestelijn-Sierens, Jean-Pierre Malmendier, Jan Remans
In behandeling in commissie FinanciŰn en Economische Aangelegenheden

februari 2002


18-02-2002
Voorstel van resolutie betreffende de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de beleidsraden (2-1052) Mede-indieners: Magdeleine Willame-Boonen, Iris Van Riet, Anne-Marie Lizin, Christine Cornet d'Elzius, Marc Hordies, Fatma Pehlivan
Verzonden naar commissie Binnenlandse Zaken

januari 2002


02-01-2002
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 27 december 2000 houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten, met een bepaling over het recht op borstvoedingsverlof en -pauzes (2-997) Verzonden naar de commissie Binnenlandse Zaken


02-01-2002
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 50 van de wet van 13 juli 1976 betreffende de getalsterkte aan officieren en de statuten van het personeel van de Krijgsmacht, met een bepaling over het recht op borstvoedingsverlof en -pauzes (2-998) Verzonden naar commissie Buitenlandse Zaken

december 2001


13-12-2001
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan (2-983) Mede-indieners: Iris Van Riet, Anne-Marie Lizin, Christine Cornet d'Elzius, Fatma Pehlivan, Marie Nagy, Meryem Kašar, Magdeleine Willame-Boonen, Mimi Kestelijn-Sierens, Jan Remans


11-12-2001
Voorstel van resolutie voor een kindvriendelijke Senaat (2-987) Verzonden naar het Bureau van de Senaat

november 2001


29-11-2001
Voorstel van resolutie betreffende het democratische debat met het oog op de Intergouvernementele Conferentie van 2004 (2-966) Verzonden naar commissie Buitenlandse Betrekkingen en Landsverdediging

september 2001


13-09-2001
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70 van het Burgerlijk Wetboek (2-899) Verzonden naar commissie Justitie

augustus 2001


29-08-2001
Wetsontwerp tot instelling van een jaarlijkse rapportage over de toepassing van het Verdrag inzake de rechten van het kind (2-890) Goedgekeurd in Senaat en Kamer
Bekendmaking in Belgisch Staatsblad: 17 oktober 2002

mei 2001


03-05-2001
Voorstel van resolutie betreffende vrouwen in gewapende conflicten en de rol van de vrouw in de preventie en beheersing van conflicten (2-732) Verzonden naar commissie Buitenlandse Zaken

oktober 2000


13-10-2000
Wetsontwerp tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord (2-554) Goedgekeurd in de Senaat in juli 2002
In behandeling in de Kamer

juli 2000


13-07-2000
Voorstel van resolutie over een universeel moratorium op de doodstraf (2-521) Mede-indieners: Philippe Mahoux en Philippe Monfils
Aangenomen na amendering door commissie Buitenlandse Aangelegenheden

juni 2000


28-06-2000
Wetsvoorstel tot oprichting van een Instituut voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen (2-498) In behandeling in commissie Sociale Aangelegenheden


27-06-2000
Wetsvoorstel tot instelling van een betaalde borstvoedingspauze (2-495) In behandeling in de commissie Sociale Aangelegenheden


21-06-2000
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de aftrekbaarheid van adoptiekosten betreft (2-482) In behandeling in commissie FinanciŰn en Economische Aangelegenheden


21-06-2000
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (2-483) Vervallen door aanneming van een ander dossier

april 2000


20-04-2000
Wetsvoorstel tot instelling van het ouderschapsverlof (2-418) Ingediend door dames Sabine de Bethune en Ingrid van Kessel
Lees meer...

februari 2000


03-02-2000
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind (2-327) Verzonden naar commissie Institutionele Aangelegenheden

januari 2000


20-01-2000
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18, ž 1, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, met het oog op een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de raden van bestuur (2-302) In behandeling in commissie FinanciŰn en Economische Aangelegenheden


20-01-2000
Voorstel tot invoeging van een artikel 86ter in het Reglement van de Senaat houdende oprichting van een AdviescomitÚ voor de rechten van het kind (2-307) Verzonden naar het Bureau van de Senaat


14-01-2000
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de familienaam van het kind (2-297) Verzonden naar commissie Justitie


13-01-2000
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 91 van de nieuwe gemeentewet met het oog op de invoering van een code voor een gezinsvriendelijke politiek (2-292) Verzonden naar commissie Binnenlandse Zaken

december 1999


23-12-1999
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 september 1969 betreffende de vergelijkende examens en examens georganiseerd voor de werving en de loopbaan van het Rijkspersoneel (2-260) Verzonden naar commissie Binnenlandse Zaken


22-12-1999
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-250) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


15-12-1999
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŰ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (2-232) In behandeling in commissie FinanciŰn en Economische Aangelegenheden


14-12-1999
Wetsvoorstel ter bevordering van een paritaire vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op de kandidatenlijsten voor de wetgevende verkiezingen (2-230) Vervallen door aanneming ander dossier


14-12-1999
Wetsvoorstel ter bevordering van een paritaire vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op de kandidatenlijsten voor de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen (2-231) In behandeling in commissie Binnenlandse Zaken


06-12-1999
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 6, ž3, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en de identiteitskaarten en tot wijziging van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van natuurlijke personen (2-218) Vervallen door aanneming ander dossier


02-12-1999
Voorstel van resolutie inzake de ratificatie van het facultatief klachtrechtprotocol bij het VN-Verdrag voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie van de vrouw (2-215) In behandeling in commissie Buitenlandse Zaken

november 1999


08-11-1999
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, wat het gebruik van de naam van de echtgenoot betreft (2-141) In behandeling in commissie Justitie

oktober 1999


25-10-1999
Wetsvoorstel houdende instelling van een emancipatie-effectrapportage en tot wijziging van de wet van 6/4/95 inzake inrichting van de parl. overlegcommissie bedoeld in art. 82 van de GW en tot wijziging van de geco÷rdineerde wetten op de RvS (2-120) In behandeling in commissie Sociale Aangelegenheden


25-10-1999
Voorstel van resolutie betreffende een allesomvattend ge´ntegreerd beleidsplan van de federale regering betreffende de rechten van het kind (2-121) In behandeling in commissie Buitenlandse Zaken


25-10-1999
Wetsvoorstel houdende instelling van een adoptieverlof voor werknemers (2-122) Vervallen door aanneming van een ander dossier


25-10-1999
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten (2-123) In behandeling in commissie Justitie


20-10-1999
Voorstel tot wijziging van artikel 86 van het reglement van de Senaat inzake het AdviescomitÚ voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen (2-117) Verzonden naar het Bureau van de Senaat


06-10-1999
Wetsvoorstel tot wijziging van art. 20 van de wet van 7/5/99 op de gelijke behandeling van mannen en vrouwen tav de arbeidsvoorwaarden, de toegang tot het arbeidsproces en promotiekansen, toegang tot zelfstandig beroep en aanvullende regeling voor SZ (2-96)
In behandeling in commissie Sociale Aangelegenheden


06-10-1999
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (2-95) In behandeling in commissie Justitie


06-10-1999
Wetsvoorstel houdende instelling van een kindeffectrapport (2-97) In behandeling in commissie Sociale Aangelegenheden


06-10-1999
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 371bis in het Burgerlijk Wetboek (2-98) Verzonden naar commissie Justitie