Peking +20

16-03-15

Informatieverslag Peking +20

12-03-15

Tussenkomst Peking +20

Op vrijdag 6 maart 2015 heeft de Senaat zijn eerste informatieverslag rond Peking +20, 20 jaar gelijkekansenbeleid voor vrouwen en met aanbevelingen voor de toekomst, kamerbreed gestemd. Hierbij de toespraak van Sabine de Bethune tijdens de plenaire zitting als hoofdrapporteur.

Bekijk hier de video van de tussenkomst

07-03-15

Strijd om vrouwenrechten niet gestreden

Lees hier het opiniestuk in De Morgen: "Strijd om vrouwenrechten niet gestreden. 

05-03-15

Senaat roept overheden op om tandje bij te steken inzake vrouwenrechten

Aanbevelingen uit het informatieverslag over de toepassing van het actieplatform van de Wereldvrouwenconferentie van Peking in 1995, besproken in de Senaat op 6 maart. Lees hier het Belgabericht

06-03-15

Gestemd: eerste informatieverslag over vrouwenrechten

De bevoegde Senaatscommissie heeft dinsdag een consensus bereikt over het informatieverslag over de opvolging van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking in 1995.

 

In het zicht van de eindmeet was er nog een pittige discussie over de quota en het waarborgen van een gelijke aanwezigheid van mannen en vrouwen in de uitvoerende macht.

 

Vrijdag volgt de plenaire bespreking opdat staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs de tekst kan meenemen naar de VN-conferentie voor de 20ste verjaardag van de conferentie in Peking, die maandag in New York start.
Het was immers lang bekend dat vooral N-VA grote moeilijkheden had met quota om een gelijke deelname van vrouwen en mannen in de besluitvorming te bewerkstelligen. "Uit ervaring is gebleken dat quota effectief zijn als ze goed ontworpen zijn, met concrete kwantitatieve objectieven, een tijdlijn en sancties," luidde het in het rapport. Na moeizame gesprekken raakte men het eens over de toevoeging: "Ook streefcijfers zijn effectief voor het bereiken van het doel als ze deel uitmaken van een geďntegreerd beleid met een tijdslijn, worden opgevolgd en bijgestuurd indien nodig".


PS en sp.a lieten duidelijk blijken dat ze deze laatste toevoeging een ernstige afzwakking van het informatieverslag vonden, waarmee ze enkel konden instemmen om de consensus niet te doorbreken. "Men krijgt nu de indruk dat quota en streefcijfers inwisselbaar zijn, wat niet is", zei Katia Segers (sp.a).

Toen Piet De Bruyn (N-VA) daarop vroeg om het woord "waarborgen" te vervangen voor "bewerkstelligen" in de passage over de gelijke aanwezigheid van vrouwen en mannen in de uitvoerende macht, kreeg hij zware tegenwind van de andere fracties. "Wie alles wil, krijgt soms niets", waarschuwde Sabine de Bethune (CD&V). Toen Christie Morreale (PS) aankondigde dat ze in deze omstandigheden ook nog wat in andere hoofdstukken wilde aanpassen, schorste commissievoorzitter Pol Van Den Driessche (N-VA) de zitting andermaal, waarop de fractie na enkele telefoontjes haar voorstel introk.

27-01-15

Partnergeweld kostte leven aan 162 mensen in 2013

In 2013 vielen er in België 162 slachtoffers van partnergeweld. Dat zei Marijke Weewauters van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in de Senaat, waar de commissie Transversale Aangelegenheden, een informatieverslag opstelt over de opvolging van de VN-Wereldvrouwenconferentie die 20 jaar geleden in Peking plaatsvond.

Volgens de politiestatistieken waren er in 2013 39.746 aangiftes van partnergeweld. Dit is echter maar het topje van de ijsberg omdat heel wat feiten niet aangegeven worden. Voor 162 mensen liep het partnergeweld fataal af. Dat cijfer ligt heel wat hoger dan in Frankrijk en Spanje, twee veel grotere landen waar men stelt dat er elke dag iemand sterft als gevolg van partnergeweld.

Een slachtoffer kaart partnergeweld pas aan na gemiddeld 35 incidenten, zo verklaarde Weewauters nog. De gemiddelde aangiftebereidheid bij de politie is laag (3,3 procent). Meestal gebeurt dat pas bij heel ernstig levensbedreigend geweld en wanneer kinderen een risico lopen. In vier op vijf gevallen worden kinderen blootgesteld aan dit geweld en in drie op de vijf gevallen ondervinden zijzelf ook geweld. 45 procent van deze kinderen lopen het risico dat ze later slachtoffer of dader worden van geweld. Een aanpak op alle niveau's - federaal, gemeenschap, lokaal - dringt zich volgens Sabine de Bethune en Brigitte Grouwels (beiden CD&V) op om partnergeweld efficiënt te bestrijden, zegden ze na afloop van de commissievergadering. (bron: Belga)

24-11-14

Peking 20+

Op initiatief van Sabine de Bethune en collega-CD&V-senatrices als Cindy Franssen en Brigitte Grouwels, met steun van andere fracties begon de Senaat te werken aan een eerste informatieverslag over "de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking", wat jargon is voor de zogenaamde Peking+20-agenda.

 

Naar aanleiding van de twintigste verjaardag van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties in Peking in 1995, maakt de internationale gemeenschap zich immers op om in maart 2015 over nieuwe stappen te beslissen om de gelijkheid van vrouwen en mannen verder te verdedigen. In ons land is de gendergelijkheid een bevoegdheid van alle beleidsniveaus. Daarom is de vernieuwde Senaat - de ontmoetingsplaats van de deelstaatparlementen en het federale niveau - het ideale forum om zich over die 'Peking+20-agenda' buigen. Met zijn nieuwe instrument, het 'informatieverslag', kan de vernieuwde Senaat zich immers verdiepen over onderwerpen die zoals de Grondwet het voorschrijft "eveneens gevolgen hebben voor de bevoegdheden van de gemeenschappen of de gewesten". Deze werkzaamheden luiden meteen het eerste informatieverslag van de vernieuwde Senaat in. Concreet zal het gaan over de nood aan een horizontaal gelijkekansenbeleid incluis genderbudgetting, over een verticaal gelijkekansenbeleid op onder meer de arbeidsmarkt, over de vertegenwoordiging van vrouwen in uitvoerende politieke functies, in de diplomatie en in de economische besluitvorming, over de verdere strijd tegen seksueel geweld en vele dergelijke onderwerpen meer. "Meer dan twee decennia politieke actie rond de gendergelijkheid leert ons dat vooruitgang mogelijk is," zegt Sabine de Bethune, "maar dat er nog veel werk aan de winkel is. Reden te meer om de neuzen zoveel mogelijk in dezelfde richting te proberen te krijgen, zowel op federaal niveau als op niveau van de deelstaten."

06-11-14

Voorbereiding van de Peking+20-conferentie bij de Verenigde Naties in Genčve

Belgische delegatie met o.a. Ambassadeur Bertrand de Crombrugghe de Picquendaele bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Verenigde Naties, Consul-generaal Danielle Haven en voorzitster Chris Verhaegen van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.

De Verenigde Naties vieren in maart 2015 de twintigste verjaardag van het Actieplatform van Peking, waarin de lidstaten overeenkwamen over concrete acties inzake vrede, gender en ontwikkeling om de situatie van de vrouwen te verbeteren.Samen met een Belgische delegatie met onder meer vertegenwoordigers van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen nam Sabine de Bethune op 6 en 7 november deel aan de ‘Beijing+20 Regional Review Meeting’ in Genčve. Bedoeling was dat de landen van de regio “Europa” een balans opmaakten van de voorbije twintig jaar maar ook voorstellen formuleerden om de gendergelijkheid nog te versterken. Sabine de Bethune was er als experte voor ons land en benadrukte in haar interventie hoezeer quota geholpen hebben om vrouwen toe te laten ruimer aan besluitvorming deel te nemen, met name in de politiek. Het is een onderwerp dat ze maar al te zeer beheerst, want het vormt de rode draad van haar politieke actie van de voorbije twee decennia.