West-Vlaanderen

Beleidsprioriteiten voor West-Vlaanderen

West-Vlaanderen is een topregio met hoge levenskwaliteit, waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen. Als noeste werkers moeten we de ambitie hebben om een slimme, snelle en bruisende provincie te zijn, waar ondernemen wordt gestimuleerd en waar we voor elkaar zorgen.

 

Enkele van Sabines beleidsprioriteiten om van West-Vlaanderen een sterkere schakel in de Vlaamse keten te maken:

• Volwaardig universitair onderwijs en meer middelen voor onderzoek

• West-Vlaanderen verder uitbouwen tot een duurzame logistieke poort

• Economische en culturele activiteiten in stads- en gemeentecentra versterken

• Ruimte voor natuur, land- en tuinbouw

 

Hoger Onderwijs

 

West-Vlaamse jongeren moeten de kans krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Hiervoor is betaalbaar en goed hoger onderwijs nodig. Dit is pas toegankelijk voor de brede bevolking als er ook in West-Vlaanderen volwaardig universitair onderwijs en meer onderzoeksmiddelen worden voorzien, vindt Sabine. Naast de opleiding van goedgeschoolde werknemers zorgt het hoger onderwijs voor creatieve oplossingen en in¬novatieve producten en dienstverlening ten gunste van de West-Vlaamse KMO’s en non-profit organisaties. Het hoger onderwijs is een motor voor ondernemerschap en voor culturele en sociale vernieuwing.

 

Stads- en gemeentecentra

 

Bruisende stads- en gemeentecentra zijn de plaatsen bij uitstek om te werken, te winkelen, te ontspannen, sociale contacten te leggen en cultuur te beleven. Die verschillende functies van de centra versterken elkaar, trekken mensen aan en verhogen de levenskwaliteit. Best vind je in de centra naast administratieve diensten en onderwijs ook winkels, bedrijven, cultuurcentra, cinema’s, … Het is belangrijk om al deze activi¬teiten samen aan te bieden.

 

Logistieke poort

 

West-Vlaanderen beschikt over unieke troeven met zijn twee zeehavens, twee luchthavens, binnenhavens en logistieke platformen waar spoor, binnenvaart en wegen samenkomen. Zij bieden werk aan duizenden mensen en ondersteunen het industriële economische weefsel. In combinatie met het spoor vormt het transport via water een duurzaam alternatief voor het vrachtverkeer. De verdere ontwikkeling van de binnenvaart en het spoorwegennet, met het derde spoor tussen Brugge en Zeebrugge, en het voltooien van enkele wegverbindingen verdienen onze politieke steun.

 

Natuur, land- en tuinbouw

 

Voeding is een basisbehoefte, daarom blijft een solide land-en tuinbouw van strategisch belang. Daarnaast is landbouw ook een belangrijke bron van tewerkstelling. De ‘bio-gebaseerde’ economie groeit. Stilaan ontwikkelen zich naast voedselproductie ook nieuwe activiteiten waarbij de landbouw leverancier wordt van vezels, energie(-gewassen), grondstoffen voor hoogtechno¬logische activiteiten, … Verder is de landbouw belangrijk voor het behoud van de open ruimte: natuur, landschap en milieu.