Wetsvoorstellen 2010 - 2014

juli 2013


09-07-2013
Voorstel van resolutie ter bescherming en behoud van het noordpoolgebied (5-2198) Ingediend door de heer Bert Anciaux c.s.
Lees meer...

juni 2013


18-06-2013
Voorstel van resolutie tot aanmoediging van het wegschenken van voedseloverschotten via een btw-vrijstelling (5-2156) Ingediend door mevrouw Cindy Franssen c.s.
Lees meer...

maart 2013


14-03-2013
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten en van het koninklijk besluit van 8 januari 1992 betr.. (5-2008/1) Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten en van het koninklijk besluit van 8 januari 1992 betreffende de voedingswaarde-etikettering, teneinde het gehalte aan transvetzuren, kokosolie en palmolie in voedingsmiddelen te beperken (5-2008/1)


Ingediend door de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
Lees meer...

december 2012


05-12-2012
Wetsvoorstel tot verbetering van de sociale bescherming van zelfstandigen die de pensioenleeftijd bereiken maar nog geen pensioen opnemen (5-1876/1) Ingediend door de heer Wouter Beke c.s.
Lees meer...

oktober 2012


25-10-2012
Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de strafrechtelijke bescherming van kinderen tegen grooming (5-1823) Ingediend door mevrouw Cindy Franssen c.s.
Lees meer...


25-10-2012
Wetsvoorstel tot beheersing van de gerechtskosten (5-1824) Ingediend door de heer Rik Torfs c.s.
Lees meer...


25-10-2012
Wetsvoorstel tot invoeging van een nationaal register voor gerechtsdeskundigen (5-1825) Ingediend door de heer Rik Torfs c.s.
Lees meer...

april 2012


19-04-2012
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoördineerde wetten van 12 januari 1973 op de Raad van State (5-1579) Ingediend door de heer Peter Van Rompuy c.s.
Lees meer...

januari 2012


17-01-2012
houdende de wijziging van div bepalingen van de wet van 21/02/2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën en tot wijziging van het GW met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden (5-1439) Lees meer...

december 2011


23-12-2011
tot wijziging van art 329bis en 332quinquies van het BW, om de rechtbank de mogelijkheid te geven rekening te houden met de belangen van het kind, ongeacht zijn leeftijd, om de erkenning te weigeren wanneer ze kennelijk strijdig is met die belangen (5-1419)
Ingediend door mevrouw Christine Defraigne c.s.
Lees meer...


23-12-2011
Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering en informatiseringsvooruitgang binnen justitie (5-1418) Ingediend door de heer Peter Van Rompuy c.s.
Lees meer...


23-12-2011
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het Centraal Strafregister, de uitwissing van veroordelingen en het herstel in eer en rechten (5-1417) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


05-12-2011
Wetsvoorstel betreffende de kwaliteitsrekening van vastgoedmakelaars (5-1378) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...

november 2011


30-11-2011
Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid te erkennen voor de Jodenvervolging in België (5-1370)- Ingediend door de heer Philippe Mahoux c.s.
Lees meer...


22-11-2011
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de kwaliteitsrekening van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders en de afscheiding van vermogens betreft (5-1354) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


03-11-2011
Voorstel van resolutie betreffende het chronisch vermoeidheid syndroom of myalgische encefalomyelitis (5-1292) Ingediend door de dames Cindy Franssen en Sabine de Bethune
Lees meer...

oktober 2011


17-10-2011
Wetsvoorstel tot wijziging van het KB van 22/12/1967 houdende alg. reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen teneinde de moederschapsrust te laten meetellen als gelijkgestelde periode voor de pensioenberekening (5-1273) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune
Lees meer...


11-10-2011
Voorstel van resolutie betreffende de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking (5-1252) Ingediend door mevrouw Nele Lijnen c.s.
Lees meer...


11-10-2011
Voorstel van resolutie ter bestrijding van holebi-discriminatie in Uganda (5-1257) Ingediend door mevrouw Marleen Temmerman c.s.
Lees meer...

september 2011


12-09-2011
Wetsvoorstel tot verbetering van de inkomenssituatie van arbeidsongeschikte personen (5-1212) Ingediend door mevrouw Cindy Franssen c.s.
Lees meer...

juli 2011


05-07-2011
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat de betaling van sommige verkeersboetes betreft (5-1148) Ingediend door de heer Van Rompuy c.s.
Lees meer...

juni 2011


28-06-2011
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 796 en 797 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op het vereenvoudigen van de procedure betreffende de verbetering van de vonnissen (5-1127) Ingediend door mevrouw Christine Defraigne c.s.
Lees meer...


28-06-2011
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 796 en 797 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op het vereenvoudigen van de procedure betreffende de verbetering van de vonnissen (5-1126) Ingediend door mevrouw Christine Defraigne c.s.
Lees meer...


23-06-2011
Wetsvoorstel tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd (5-1117) Ingediend door de heer Wouter Beke c.s.
Lees meer...


23-06-2011
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de aanvulling van de bevoegdheden van de vrederechter inzake de mede-eigendom (5-1113) Ingediend door de heer Peter Van Rompuy en mevrouw Sabine de Bethune
Lees meer...


23-06-2011
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter t e maken (5-1114) Ingediend door de heer Peter Van Rompuy en mevrouw Sabine de Bethune
Lees meer...


21-06-2011
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen en het Gerechtelijk Wetboek wat het erfdeel van een gehandicapt kind betreft (5-1104) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


07-06-2011
Wetsvoorstel tot bevordering van een objectieve berekening van de onderhoudsuitkering na echtscheiding (5-1064) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune en de heer Peter Van Rompuy
Lees meer...


07-06-2011
Herziening van artikel 152 van de Grondwet (5-1065) Ingediend door de heer Francis Delpérée c.s.
Lees meer...


07-06-2011
Herziening van artikel 157 van de Grondwet (5-1066) Ingediend door de heer Francis Delpérée c.s.
Lees meer...


07-06-2011
Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de tucht (5-1067) Ingediend door de heer Francis Delpérée c.s.
Lees meer...


01-06-2011
Voorstel van resolutie betreffende de politieke en de veiligheidssituatie ten gevolge van de blokkering van het verkiezingsproces in Burundi (5-1062) Ingediend door mevrouw Olga Zrihen c.s.
Lees meer...

mei 2011


30-05-2011
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat het recht op huur van echtgenoten en van wettelijk en feitelijk samenwonenden betreft (5-1056) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune en de heer Peter Van Rompuy
Lees meer...


25-05-2011
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek (5-1045) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune en de heer Peter Van Rompuy
Lees meer...


25-05-2011
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, en van het Wetboek van registratie-, hypotheek- en griffierechten wat de omzetting van echtscheidingsprocedure betreft (5-1046) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune en de heer Peter Van Rompuy
Lees meer...


24-05-2011
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 82, tweede lid, van de Faillissementswet van 8 augustus 1997 betreffende de bevrijding van de wettelijk samenwonende partner van een verschoonbaar verklaarde gefailleerde (5-1043) Ingediend door de heer Peter Van Rompuy c.s.
Lees meer...


24-05-2011
Wetsvoorstel tot wijziging van het artikel 26 van de wet van 10 maart 1925 op de elektriciteitsvoorziening met betrekking tot de verjaringstermijn van de openbare en burgerlijke rechtsvordering na overtreding (5-1042) Ingediend door de heer Peter Van Rompuy c.s.
Lees meer...


24-05-2011
Wetsvoorstel tot wijziging van het artikel 91 van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen met betrekking tot de jaarlijkse forfaitaire bijdrage voor vennootschappen (5-1041) Ingediend door de heer Peter Van Rompuy c.s.
Lees meer...


11-05-2011
Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling (5-1023) Ingediend door de dames Sabine de Bethune en Christine Defraigne c.s.
Lees meer...


09-05-2011
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering met een regeling voor het onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit (5-1013) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


09-05-2011
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 329bis van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de erkenning van een kind (5-1014) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...

april 2011


12-04-2011
Voorstel van resolutie met het oog op het wereldwijd strafbaar en vervolgbaar stellen van misdrijven tegen het werelderfgoed (5-955) Ingediend door de heer Patrick De Groote c.s.
Lees meer...


08-04-2011
Voorstel van resolutie betreffende de Belgische houding inzake de prioriteit van het recht op gezondheid bij de onderhandelingen van handelsakkoorden tussen de Europese Unie en ontwikkelingslanden (5-950) Ingediend door mevrouw Marleen Temmerman c.s.
Lees meer...


05-04-2011
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap (5-932) Ingediend door de heer Wouter Beke c.s.
Lees meer...

maart 2011


31-03-2011
Wetsvoorstel om de terugbetaling mogelijk te maken van de kosten inzake de medische begeleiding en behandeling van overgewicht en obesitas (5-923) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


24-03-2011
Voorstel van resolutie ter bestrijding van vrouwelijke genitale verminking (5-896) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


18-03-2011
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de « Belgische Technische Coöperatie » in de vorm van een vennootschap van publiek recht (5-868) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


08-03-2011
Wetsvoorstel tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat betreft de universele strafbaarstelling van personen die in het buitenland kinderen laten werken (5-832) Ingediend door de heer Bert Anciaux c.s.
Lees meer...


08-03-2011
Voorstel van resolutie met het oog op de ratificatie van het Optioneel Protocol bij het Verdrag van de Verenigde Naties (VN) tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (OPCAT) (5-858) Ingediend door de heer Bert Anciaux c.s.
Lees meer...


07-03-2011
Voorstel van resolutie tot coördinatie van de federale regelgeving en die van de gemeenschappen en de gewesten bij de uitoefening van de toegewezen en impliciete bevoegdheden (5-828) Ingediend door mevrouw Cindy Franssen c.s.
Lees meer...

februari 2011


25-02-2011
Wetsvoorstel ter vervanging van boek IV van het tweede deel van het Gerechtelijk Wetboek inzake het statuut van de gerechtsofficieren en tot aanvulling van artikel 279/1 van het Wetboek der registratie, hypotheek- en griffierechten (5-811) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


18-02-2011
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, wat de aftrek van beroepskosten voor collectieve voorzieningen van kinderopvang betreft (5-789) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune
Lees meer...


11-02-2011
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 38 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de belastingvrijstelling van de financiële ondersteuning die verleend wordt aan zelfstandige opvangvoorzieningen (5-771) Ingediend door de de heer Guido De Padt c.s.
Lees meer...

januari 2011


28-01-2011
Voorstel van resolutie over de vrijlating van Liu Xiaobo, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2010 (5-733) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


19-01-2011
Voorstel van resolutie betreffende de evaluatie van het Belgisch nationaal actieplan in het kader van Resolutie 1325 van de VN Veiligheidsraad (5-665) Ingediend door de dames Sabine de Bethune en Nele Lijnen
Lees meer...


18-01-2011
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 34 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in dat Hof te waarborgen (6-660) Ingediend door de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
Lees meer...


12-01-2011
Wetsvoorstel tot wijziging van de art 129 en 142 van het GWen van art 69 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de hogere rechtscolleges te waarborgen (5-652) Ingediend door de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
Lees meer...


12-01-2011
Wetsvoorstel betreffende de invoering van een familie- en jeugdrechtbank (5-653) Ingediend door de heer Francis Delpérée c.s.
Lees meer...


11-01-2011
Wetsvoorstel betreffende de verlenging van het moederschapsverlof (5-649) Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en van artikel 114 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met het oog op de verlenging van het moederschapsverlof

Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


11-01-2011
Wetsvoorstel tot uitbreiding van het recht op vaderschapsverlof (5-650) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


11-01-2011
Wetsvoorstel betreffende verlenging van moederschapsverlof (5-649) Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en van artikel 114 van de gecoördineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met het oog op de verlenging van het moederschapsverlof.

Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...

december 2010


23-12-2010
Wetsvoorstel betreffende het welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk (5-639) Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en de wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek, om de verjaringstermijn in geval van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk tot tien jaar te verlengen


Ingediend door de dames Vanessa Matz en Sabine de Bethune
Lees meer...


22-12-2010
Wetsvoorstel houdende wijziging van artikel 54 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers (5-635) Ingediend door de heer Dirk Claes c.s.
Lees meer...


22-12-2010
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders (5-632) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
Lees meer...


22-12-2010
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1229 van het Gerechtelijk Wetboek wat de bevoegdheden en de aanstelling van de curator betreft bij onbeheerde nalatenschappen (5-633) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
Lees meer...


22-12-2010
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 317 in het Strafwetboek (5-634) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
Lees meer...


22-12-2010
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende de bescherming van het kind, wat de invoering van het zorgouderschap betreft (6-636) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
Lees meer...


21-12-2010
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de hoven van assisen (5-625) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
Lees meer...


21-12-2010
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 409 en 410 van het Wetboek van strafvordering, van de artikelen 56, 347bis, 473 en 477sexies van het Strafwetboek en van artikel 2 van de wet van 4 oktober 1867 op de verzachtende omstandigheden (5-626) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
Lees meer...


21-12-2010
Wetsvoorstel houdende invoeging van een Tweede Deel in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van strafvordering betreffende de algemene beginselen van het strafprocesrecht (5-627) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
Lees meer...


17-12-2010
Voorstel van resolutie over de non-proliferatie van kernwapens en het Non-Proliferatieverdrag (NPV) (5-622) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune en de heer Peter Van Rompuy
Lees meer...


15-12-2010
Wetsvoorstel betreffende het recht van minderjarigen op toegang tot de rechter en tot instelling van jeugdadvocaten voor minderjarigen (5-604) Ingediend door mevrouw Martine Taelman c.s.
Lees meer...


06-12-2010
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 160, 193 en 214 van het Wetboek van strafvordering, wat betreft de verwijzing van de beklaagde in geval van een procedure van regeling van rechtsgebied (5-561) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
Lees meer...


03-12-2010
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende levenloos geboren kinderen (5-559) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune
Lees meer...


02-12-2010
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de familienaam van het kind (5-551) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune
Lees meer...

november 2010


29-11-2010
Wetsvoorstel inzake preventieve uithuisplaatsing en houdende andere maatregelen ter opvolging en beteugeling van het partnergeweld (5-539) Ingediend door de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
Lees meer...


25-11-2010
Voorstel van resolutie met het oog op de invoering van een nieuw mechanisme van interparlementaire controle op het Europees buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid (5-511) Voorstel van resolutie met het oog op de invoering van een nieuw mechanisme van interparlementaire controle op het Europees buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid na de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon en de ontbinding van de Assemblee van de West-Europese Unie

Ingediend door de heer Armand De Decker c.s.
Lees meer...


24-11-2010
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 augustus 1939 op de Nationale Delcrederedienst (5-421) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune en de heer Wouter Beke
Lees meer...


24-11-2010
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de strafbaarstelling van de verkoop van kinderen (5-532) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


24-11-2010
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst betreffende de inkorting van het kapitaal van een levensverzekering in geval van erfopvolging (5-528) Ingediend door de heer Wouter Beke c.s.
Lees meer...


16-11-2010
Voorstel van resolutie betreffende de 20-jarige herdenking van de gewelddadige onderdrukking van het vreedzaam protest op het Tienanmen-plein in Peking (5-480) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune
Lees meer...


10-11-2010
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 371/1 in het Burgerlijk Wetboek (5-454) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
Lees meer...


09-11-2010
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de huurovereenkomst van studentenkamers (5-453) Ingediend door de heer Wouter Beke c.s.
Lees meer...

oktober 2010


22-10-2010
Wetsvoorstel tot regeling van de invasieve medische cosmetiek (5-383) Ingediend door mevrouw Dominique Tilmans c.s.
Lees meer...


22-10-2010
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 145/33 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, betreffende een belastingvermindering voor adoptiekosten (5-384) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune
Lees meer...


22-10-2010
Wetsvoorstel tot invoering van een verlaagd btw-tarief voor digitale boeken (5-385) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune
Lees meer...


21-10-2010
Wetsvoorstel tot invoering van een solidariteitsbijdrage op vliegtuigtickets en tot oprichting van een ontwikkelingsfonds ter financiering van gezondheidsinvesteringen in de derde wereld (5-368) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


21-10-2010
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de mensenrechten in Iran, in het bijzonder het geval van Sakineh Mohammadi-Ashtiani (5-371) Ingediend door mevrouw Vanessa Matz c.s.
Lees meer...


15-10-2010
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Burgerlijk Wetboek met bepalingen inzake de discrete bevalling (5-347) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


15-10-2010
Wetsvoorstel tot oprichting van de derdewereldbevek (5-367) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune en de heer Wouter Beke
Lees meer...


14-10-2010
Wetsvoorstel betreffende de instelling van een verplichte waarborg voor verhaal van derden in de brandverzekering (5-340) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


12-10-2010
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991 (5-266) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune en de heer Wouter Beke
Lees meer...


12-10-2010
Voorstel van verklaring tot herziening van titel Ibis van de Grondwet om een artikel 7ter in te voegen betreffende de internationale solidariteit (5-268) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


12-10-2010
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 mei 1999 betreffende de Belgische internationale samenwerking (5-271) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


12-10-2010
Voorstel van resolutie betreffende de dialoog in het licht van een vreedzame oplossing voor Tibet (5-270) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
Lees meer...


12-10-2010
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 14 juni 2005 betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling (5-269) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
Lees meer...


12-10-2010
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens, wat betreft de antihanteerbaarheidsmechanismen (5-267) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
Lees meer...


07-10-2010
Voorstel van resolutie betreffende de armoedebestrijding (5-254) Ingediend door mevrouw Cindy Franssen c.s.
Lees meer...


04-10-2010
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (5-206) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


04-10-2010
Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een Carrière Planning Systeem (CPS) (5-209) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


04-10-2010
Wetsvoorstel houdende instelling van een kindeffectrapport (5-204) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


04-10-2010
Wetsvoorstel ter bestrijding van de loonkloof tussen vrouwen en mannen (5-205) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


04-10-2010
Wetsvoorstel tot versterking van het adoptieverlof (5-207) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


04-10-2010
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, in functie van vrijwilligerswerk in het buitenland (5-208) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


04-10-2010
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale gezinseffectrapportage (5-210) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


04-10-2010
Wetsvoorstel tot wettelijke bescherming van het recht op vaderschapsverlof (5-211) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


04-10-2010
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24/1/1977 over de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, met het oog op het verbod van verkoop van alcoholhoudende dranken in automaten (5-212 Ingediend door de heer Dirk Claes en mevrouw Sabine de Bethune
Lees meer...


04-10-2010
Voorstel van resolutie betreffende de noodzaak van een plan van aanpak bij asbestbranden (5-215) Ingediend door mevrouw Cindy Franssen c.s.
Lees meer...

september 2010


29-09-2010
Voorstel van resolutie betreffende de monitoring van de werkgelegenheid van werknemers van buitenlandse origine (5-192) Ingediend door de dames Cindy Franssen en Sabine de Bethune
Lees meer...


28-09-2010
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan (5-186) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


28-09-2010
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (5-187) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


28-09-2010
Wetsvoorstel tot invoeging van een art 43quater in het kb van 1/12/1975 houdende algem reglt op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, met betrekking tot het dragen van retroreflecterende kledij door fietsers (5-188) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune
Lees meer...


28-09-2010
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 205 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het ambt van werkend of plaatsvervangend rechter in handelszaken open te stellen voor meewerkende echtgenoten (5-189) Ingediend door de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
Lees meer...


28-09-2010
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, wat het gebruik van de naam van de echtgenoot betreft (5-190) Ingediend door de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
Lees meer...


28-09-2010
Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling (5-191) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune en de heer Rik Torfs
Lees meer...


22-09-2010
Wetsvoorstel houdende de actualisering van de bepalingen in het Strafwetboek betreffende seksueel geweld (5-116) Ingediend door de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
Lees meer...


22-09-2010
Wetsvoorstel tot wijziging van verschillende bepalingen over het recht van minderjarigen om door de rechter te worden gehoord (5-115) Ingediend door de dames Sabine de Bethune en Martine Taelman
Lees meer...


21-09-2010
Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving inzake de zekerheid tot voltooiing van werken voor erkende aannemers en andere personen dan erkende aannemers (5-114) Ingediend door mevrouw Sabine de Bethune c.s.
Lees meer...


20-09-2010
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991, om een kindertoets op de federale begroting in te stellen (5-93) Ingediend door de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
Lees meer...


20-09-2010
Voorstel van resolutie over de genderdimensie in statistieken (5-94) Ingediend door de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
Lees meer...


20-09-2010
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoördineerd op 10 juli 2008, met als doel in de gebruikte terminologie de geslachtsgelijkheid tot uitdrukking te brengen (5-95) Ingediend door de dames Sabine de Bethune en Cindy Franssen
Lees meer...


01-09-2010
Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen (5-61) Ingediend door mevrouw Dominique Tilmans c.s.
Lees meer...


01-09-2010
Wetsvoorstel tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van invasieve medische cosmetiek uit te voeren (5-62) Ingediend door mevrouw Dominique Tilmans c.s.
Lees meer...


01-09-2010
Wetsvoorstel tot regeling van de instellingen buiten het ziekenhuis waar invasieve esthetische ingrepen worden uitgevoerd (5-63) Ingediend door mevrouw Dominique Tilmans c.s.
Lees meer...